Skip to main content
16/06/2022

Et godt oppgjør for brannpersonell!

(PS. Oslo er eget tariffområde. Der gjelder andre satser).

 

Brannpersonell (konstabler, brannmestre osv.) har i flere år fått minstesats for helgetillegg som en av få yrkesgrupper.

Fagforbundet har prioritert økning av ubekvemstilleggene i årets oppgjør og endelig så gjøres det ikke forskjell på brannfolk! Alle får nå likt helgetillegg.

De fleste regionene i Fagforbundet hadde prioritert ubekvemstillegg høyt i sine tariffkonferanser og både Viken og Trøndelag hadde krav om at det ikke skulle gjøres unntak for brannfolk.

Dette ble prioritert av våre forhandlere sentralt som fikk medhold i kravene hos arbeidgiversiden.

For beredskaps- og innsatsstyrken i brannvesenet er det derfor et rettferdig oppgjør og vil utgjøre en ganske stor inntektsøkning, spesielt fra 1.1.2023.

Dette betyr lønnsoppgjøret i kroner og øre

Brannkonstabler/feiere

Det er gitt sentrale tillegg gjeldende fra 1.5.2022 på 14’300 kr for fagarbeidere. Dette gjelder brannkonstabler og feiere.

For å fremme rekruttering er økningen større for de på laveste ansiennitetstrinn.

For en brannkonstabel/feier på garantilønn vil ny lønn fra 1.5.2022 bli som følger:

Ans. Utregning Ny garantilønn
0 år 363700+25300= 389’000 kr
2 år 371200+17800=
4 år 374700+14300=
6 år 378900+14300= 393’200 kr
8 år 390300+14300= 404’600 kr
10 år 434100+14300= 448’400 kr
16 år 446000+14300= 460’300 kr

De tre første ansiennitetstrinnene er nå slått sammen til en ny høyere garantilønn som gjelder frem til 6 år.

 

Brannmestre, underbrannmestre og forebyggende personell

For brannmestere, underbrannmestere, brannformenn og forebyggende personell er det store lønnsforskjeller på landbasis, men de aller fleste er definert som arbeidsledere (stillingskode 7004) og vil få et prosenttillegg på 2,6%.

Eksempel:

Med en grunnlønn på 600’000kr pr.30.4.2022 vil lønnstillegget bli 15’600. Ny lønn fra 1.5.2022: 615’600kr.

 

Fra 1.1.2023 innføres det også økte ubekvemstillegg

Det innføres et nytt nattetillegg for turnusarbeidere mellom kl. 2100 og 0600 på minst 25% (ikke mindre enn 70kr)

Helgetillegget blir flatt på minst 22% (ikke mindre enn 70kr) for alle fra første time.

I praksis betyr dette at de med timelønn mindre enn 280kr vil få 70kr i nattetillegg og de med timelønn mindre enn 318kr vil få 70 kr i helgetillegg.

For en brannkonstabel på garantilønn (og de aller fleste brannmestre og underbrannmestre) vil dette bety en økning på 22’071 kr i året i forhold til gammel ordning. Ingen vil få mindre enn dette, men har man høy lønn (mer enn 280kr/318kr pr. time) vil man få mer pga prosentsatsen.

Utregning:

Helgetillegg 624t i året * 17 kr økning = 10’605 kr
Nattetillegg 819t i året * 14 kr økning = 11’466 kr
Total økning   22’071kr

Fra 1.1.2023 vil dermed totale tillegg for en brannkonstabel på garantilønn utgjøre mellom 36’371 kr og 47’371 kr.

Ans. Sentralt tillegg + økning helg/natt Totalt
0 år 25300+22071= 47’371 kr
2 år 17800+22071= 39’871 kr
4/6/8/10/16 år 14300+22071= 36’371 kr

 

110-personell

Operatører på 110-sentralene har så langt fått utbetalt helgetillegg etter en trappemodell med satser mellom 53 kr og 150kr. Trappa blir nå fjernet fra HTA og erstattet med et flatt minstekrav på 22%/70kr likt som alle andre.

110-operatører med 499 helgetimer i året vil derfor risikere å få 8’873 kr mindre i helgetillegg årlig etter 1.1.2023. Det bør derfor inngås lokale avtaler om å videreføre de gjeldende satsene.