Skip to main content
19/12/2011

Om NBMF

1991 – Etter en del misnøye med oppgjørene og Norsk Kommuneforbund sin tariffpolitikk i forhold til branntjenestens lønns og arbeidsforhold ble det på tariffkonferansen i Stavanger startet en såkalt “kameratklubb” etter svensk modell .

8 april 1992- Forbundet la ned yrkesutvalgene og provoserte med det fram opprettelsen av Norsk Brannmannsforum på et konsituerende møte på Oslo Hovedbrannstasjon.

1993 – Årsmøte for Norsk Brannmannsforum i Trondheim. Jan Davidsen kommer på møte og det etableres et samarbeid med Kommuneforbundet hvor et av kriteriene for å være medlem i Norsk Brannmannsforum var å være medlem i Kommuneforbundet.

Etter opprettelse av Fagforbundet er medlemmer i Norsk Brannmannsforum også medlemmer i Fagforbundet. Brannmannsforum skal gi Fagforbundet råd i aktuelle sake innen vår yrkesgruppe, være pådriver for at Fagforbundet ivaretar våre interesser gjennom forhandlinger og kontakter med myndigheter.
 
Leder i forumet er oppnevnt av Fagforbundet til å sitte i Faggruppe Brann, redning og forebygging. Pr. i dag er det nestleder som har denne rollen da Fagforbundet oppnevner for en periode på 2 år av gangen. 

 
Norsk Brannmannsforum forholder seg til administrasjonen i Samferdsel og Teknisk sentralt i Fagforbundet og mener dette er en god måte å ivareta vår yrkesgruppe sine interesser.

På årsmøtet i 2022 skiftet Norsk Brannmannsforum navn til Norsk brann og redningsforum (NBRF)