Skip to main content
19/12/2011

Strategisk plan

Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum ble opprettet i 1993 med tanke på å fremme brann- og redningspersonellets interesser i fagbevegelsen og i samfunnet forøvrig.

Vi representerer en forholdsvis stor yrkesgruppe i Fagforbundet
med ca 2 500 heltidsbrannpersonell og ca 5 000 deltidsbrannpersonell.
Totalt i Norge er det ca 3 500 branntjenestepersonell i
heltidsstillinger og ca 13 000 i deltidsstillinger.
På årsmøtet i 2022 byttet Norsk Brannmannsforum navn til Norsk Brann og redningsforum (NBRF)

NBRF har utarbeidet en strategiplan som er godt egnet til å presentere Norsk Brann og redningsforum og Fagforbundet
overfor uorganiserte og andre potensielle medlemmer.
Den gir NBRF klare føringer for arbeidet i årene som kommer. Strategiplanen legger også vekt på yrkesgruppas engasjement i saker som 
fremtidig organisering, arbeidsmiljø, opplæring og samarbeid med øvrige aktører.

 
 Strategiplanen legger vekt på de muligheter brannpersonell har til å delta aktivt i samfunnsdebatten. Den viser den samfunnsøkonomiske nytteeffekten av en offentlig brann- og redningstjeneste gjennom forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.
 
Strategisk plan 2022 – 2025