Skip to main content
03/02/2024

Nye rettigheter for ansatte i brannsamarbeid

Brannpersonell i brannsamarbeid har nå fått styrket sine rettigheter gjennom endringer i Arbeidsmiljøloven.

Fra 1.1.24 vil kommuner være å anse som konsern etter at det er gjort endringer i Arbeidsmiljøloven (AML). Det vil styrke rettighetene til de som er ansatt i interkommunale samarbeid, herunder brannvesen og 110-sentraler.

Kommunen har nå et ansvar overfor de ansatte i brannsamarbeid kommunen har bestemmende innflytelse over gjennom eierskap eller avtale. Det betyr at ansatte i f.eks. et IKS kan ha krav på annet passende arbeid i kommunen eller andre kommunale selskaper fremfor oppsigelse. En vil også kunne kreve fortrinnsrett til stillinger i kommunen(e) etter oppsigelse.

Lovendringen sier også at kommuner som defineres som konsern skal sette rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet (kommunen) og arbeidstakerne.

For tillitsvalgte er det nå viktig å sette seg inn i de nye bestemmelsene slik at ansatte som står i fare for å miste jobben får ivaretatt sine rettigheter. Det er verdt å merke seg at oppsigelser skal inneholde informasjon om hvilke andre foretak (IKS etc.) som kommunen(e) har eierskap/innflytelse over. Dette for å ha full oversikt over eventuelt annet passende arbeid.

De ny lovbestemmelsene vil måtte avklares gjennom rettspraksis. Et godt utgangspunkt for tillitsvalgte vil derfor være å fremme krav om annet passende arbeid og fortrinnsrett til stilling ved håndtering av oppsigelsessaker i brann- og redningsvesen samt 110-sentraler.

Se mer på:
Stortinget.no
Arbeidsmiljøloven §§ 8-4, 14-2, 15-4, 15-7, 17-3.

[Oppdatert 29.3.2024: “IKS og vertskommune” er endret til “brannsamarbeid” i overskriften. Det er også presisert at kommunen må ha “bestemmende innflytelse” for å kunne regnes som et konsern.]